biologji(qeliza dhe algat)

                                     BAZAT E  CITOLOGJIS

 

Qeliza eshte njesia themelore dhe  funksionale  e  qdo qenie te  gjallë .

Qelizen e   zbuloi  robert huku---(1665).

Pjesët e gjalla janë:protoplazma me organelet e saja dhe bërthama.

Pjesët jo të gjalla janë:muri qelizordhe vakuola.

 shkenca  e  cila mirret me   studimin e  qelizes   quhet CITIOLOGJI.

qdo qeliz  pa  marr  parasysh  formen madhesin dhe   karakterin e  aktivitetin e  saj  q ee mbahet n    jete  duhet te kete  se paku 3 sisiteme strukturore kimike ----sistemi i membranave (2) sistemin  q e  furnizon qelizen me  energji dhe(3)sistemi q e   siguron autorepruduksionin e  qelizes .

Me  bashkimin e   qelizave  qe   kane  preardhje  te  njejte embrionale qe   kryen  funksion te  perbashket krijojne  INDET

indet bimore  janë:indi perques,indi  gardhor,indi mekanik,indi krijues.

indet shtazore janë:indi eshtror,muskulor,nervor,kercor,epiterial.

Me  kombinimin e  dy  apo   me  teper indeve krijohen  ORGANET.

 Me  bashkimin  e  organeve  krijohet  SISTEMI I ORGANEVE.

                                        QELIZAT PROKARIOTE DHE  EKUARIOTE

 Qelizat  prokariote  kanë struktur  te thjeshtë qe kanë  membrane  qelizore shumë te   thjesht  dhe  mure te  forta , nuk kane  bërtham por  kane   masë  berthamore  qe  eshte e perzier  me  citoplazme .Ne  citoplazme  permbajne  vakula nuk  kane  organele  qelizore dhe  per kete  dallohen nga  qelizat  ekuariote(eucite ose  qelizat  e nderlikuara).

 Ne  grupin  e qelizave  preokariote  bejne pjese:eobakterjet  dhe  algat  blu te gjelbra .

QELIZAT EKUARIOTE----per   nga  ndertimi jan  me te nderlikuar te  cilat mendohet se  kane  preardhjen nga  qelizat te thjeshta.

 Qeliza ekuariote  kanë:kepurdhat, algat,bimet  e larta , parashtazoret dhe te  gjitha  shtazet  e tjera.

 Te  qelizat  ekuariote   citoplazma  gjendet  midis gjendjes  s e lenget dhe te ngurt ,  ne  citoplazme  gjendet berthama (nucelus)e  cila  bashke me  citoplazmen jane  pjese krysore  te   qelizes.

Ne  citoplazme   gjinden edhe  ribozomet edhe  ne  qelizat bimore  dhe  shtazore .

Qeliza  perbehet nga:muri qelizor, plastidet(plastet),mitokondritë,ribozomet,retikulumi  endoplazmatik,berthama,aparati i golgjit,lilozomet,centrozomi.

 MURI QELIZOR--gjendet   vetem  te  qelizat bimore ,eshte i fort,elastik.roli i murit  qelizor  eshte ne  percaktimin e  formes se  qelizes , dhe ne  qarkullimin e lendeve te3  ndryishme organike dhe  joorganike ne  mes  qelizave ne  saje te prezences se poreve ne te.

PROTOPLAZMA--e perbejne  citoplazma dhe organoidet te  cilat kryejne  funksion te  caktuar jetsore  dhe kan ndertim te  veqante.

CITOPLAZMA--,si pjese themelore  e protoplazmes ,eshte masë gjysme e lëngët ,pangjyre e tejdukshme,mes veti ngjitse dhe  reflekton driten me teper se uji.Ne  citoplazme  gjinden:plastidet,mitokondrit,ribozomet,diktiozomet,lilozomet,sferozomet,centriolet,dhe  retikulumi endoplazmatik.

PLASTIDET---gjendet vetem te  qelizat bimore .Mungojne te  disa bakterije dhe te te gjitha kepurdhat.Varesisht  nga prania e  pigmenteve plastidet ndahen ne  3 grupe:kloroplastet,kromoplastet,leukuplastet.

KLOROPLASTET--, kane   ngjyre te gjelber  e cila vjen nga prania e pigmentit te  quajtur klorofil, e cila merr pjese ne  procesin e  fotozintezes .Gjendet e gjethe ,ne filizae  reja ne  fryte .

KROMOPLASTET--,jane me ngjyre te verdhe,te kuqe portokalli dhe te kuqe e qelet.Japin ngjyren e shum bimeve si:lulediellit,zhabines,luleshurdhes.Ju jep  edhe  fryteve  si: domates specit,limonit,kajsisë.

 nuk marrin pjese ne  procesin e  fotosintezes

LEUKUPLASTET--jane plastide  pa ngjyre sepse nuk permbajne pigmenete .ne  to krojohet  shiqeri  dhe proteinat.nuk marrin pjese ne procesin e  fotosintezes.

MITOKONDRIT---jane  trupa te pangjyr te vendosura ne  citoplazme nuk  gjendet te bakteriet  dhe  algat blu te gjelbra .kane  forme topthash ose shkopinjesh,jane  qendra e  frymarrjes  s e qelizes.

RIBOZOMET--jane  forma  sferike  dhe  gjenden te qelizat e te gjitha  qenieve te gjalla .Ne te  kryhet  sinteza  e matierjeve ushqyese(proteinave).

 RETIKULUMI EDOPLAZMATIK--perbehet prej sistemit te kanaleve te  degzuar  qe   sherbejne per transportin e  shumë matierjeve ,ne te  jane te  vendosura  ribozomet 

BERTHAMA--eshte  pjese  e pandare  e qelizave te gjalla .nese berthama ndahet prej qelizes  ajo vdes.rendom  ne  qeliz  gjindet vetem nje  bertham por  ka qeliza  qe  kan  edhe  me shum berthama ne  bertham  gjinden kromozomet  te  cilat jane  bartese te trashigemis .

CENTROZOMI---eshte  organel qelizor qe  gjindet vetem te  qelizt shtazore dhe nuk  gjindet  te  qelizat bimore .Roli i  centrozomit  eshte  ndarja  e  qelizes  ne  dy  formacione...

                                                    NDARJA E QELIZËS

Behet ne  disa  menyra me :amitoza.endomitoza.mejoza.

dallimi i  qelizave;

Qelizat bimore:                                   Qelizat shtazore:

kanë murin qelizor                             skanë mur qelizor

kanë kloroplaste                                skanë kloroplaste

nuk kanë ce

 

Algat jane bime te  cilat  kane te  gjitha organelet qelizore.trupi i tyre  quhet TAL dhe  ben pjese ne  grupin e TALOFITEVE.

Bime  talofite  quhen   bimet te  cilat nuk  kane :rrenje,kercell dhe gjethe. te  vertet .

Kane rizoide te  cilat  zevendsojn  rrenjen ,kaluidi i zevendeson kercelli,filoidi i z evendeson gjethet.

                                                               BAKTERIET

jane organizma  njeqelizor te  cilat si matrial trashegues kane vetem  ADN.

Format e bakterjeve jane:sferike,shkopthore,spirale,penjezore.

levizin me  flagjel

 Karakteristik per  bakterjet eshte ndertimi kromozomal ne  forme unazore .

 Muri i qelizes bakteriale eshte formacion qe  rrethoALn organelet qelizore dhe  ofron mbrojtje nga lendimet e jashtme fizike.

 bakteriet  levizin me flagjel ,dallojm  disa forma te  bakterjeve me  flagjel  si:monotrihe,amfitrihe,llafotrihe,pertrihe.

 shumohen me  ndarje te thjesht q e  quhet AMITOZ.

                                                      ALGAT  BLU TE GJELBRA

algat  blu te gjelbra   jane  organizma te thjeshte bimor te  cilat ushqehen ne  menyr aututrofe ,e  kryejn procesin   fotosintezes .muri  i  tyre eshte shum shtresor i  cili eshte  i ndertuar prej materjeve organike si : celuloz,hemiceluloz,baktin murin.

 muri  eshte i ndar ne  dy pjese:KROMOPLAZMA dhe QENDROPLAZMA

KROMOPLAZMA eshte pjesa periferike  e citoplazmes e  cila  eshte e  ngjyrosur .

Pjesa qendrore qe  quhet QENDROPLAZMA ne te  ndodhet  matriali trashegues ADN,ARN.

jane te pa levizshme.

shumohen ne  menyr  vegjetative  dhe  ne  menyr  joseksuale(me  spore)

Perfaqsues me  te  rendesishem jane: NESTOKU,OSCILATORJA DHE GLEOKAPSA.

                                                                ALGAT E KUQE(REDOPHYTA)

munden me  qene organizma njeqelizor  dhe kolonial dhe  shumqelizor .

Ngjyren  e merr  nga pigmenti i  kuq(fikoertrin).

kane  forma :penjezore,gjethore,levoreje,shkurre.

Plastidet  qe  ndodhen ne  algat e kuqe  quhen RODOPLASTE per kete arsye  e kan marre emrin RODOFITE.

Shumzohen ne menyr vegjetative,joseksuale dhe  seksuale .

Shumimi  seksual  beht me gamete te  cilat  krijohen ne  gametangj .

Brezi  seksual quhet GAMETOFIT,ndersa ai jo  seksual  quhet sporofit.

Perfaqsues  me te njohur jane:BANGIA,BATRAKOSPEMUM,CERAMIUM.

rendesia  e tyre eshte  ne  EKONOMI.

                                                      ALGAT SILIKATE(BACILOPHYTA)

jane  organizma njeqelizor rralle  kolonial  me  ngjyr  te  murrme ne  te  qelur os ete verdh ne te  murrme .

Kane3  forma :topthe,cilindrike,pejëzore.

Ato  dallohen per nga ndertimi s epse kane formen  e kutise dhe kapaku.

Pjesa  e  vogel e  cila  mbulon kapaku  quhet HIPOTEK

Pjesa permbi ose  kapaku  quhet EPITEK.

Muri  qelizor  eshte i pershkruar nga  silici pe r kete  arsye  e kan ,marre  emrin alga  silikate.Ne  murin qelizor  gjendet nje holi  e  cila  quhet  RAFA   dhe ua  mundeson levizjen .

Shumohen  ne menyr  vegjtatve  dhe  ne  menyr  seksuale .

perfaqsues te  algave  jane:CIKLOTELLA DHE PINULLARIA.

                                                   ALGAT E  MURRME(PHEOPHYTA)

trupi i tyre eshte  ne  forme  pejëzore,pllake,gjethore dhe  shkurre ,keto  ndertojne  livadhe  nenujore qe  jane te focuar per  substrati.

Plastidet  e  ketyre  quhen FEOPLASTE.

Perfaqsues me  te njohur  jane  :FOKUSI,EKTOKORPUSI,MAKROLISTI,NEUROCISTI,LAMINARJA.

Shumohen ne  menyr  vegjetative ne  menyr  joseksuale me (zoospore) dhe  ne menyr  seksuale me  gamete .

Keto  alga  perbejne  karbohidrate dhe vitamin  A,B,C.

                                                    ALGAT E GJELBRAKLOROPHYTA)

jane grupi me i madh i  algave .

Trupi i tyre mundet me  qene njeqelizor,kolonial ,pejezor,i degzuar os e i padegzuar.

Keto mun te dallohet  ,  RIZOIDI,FILOIDI DHE KALOIDI.

Emrin e kan  marr per  shkak te pranis  s e ngjyres  s e gjelber .

shumzohen ne menyre vegjetative ,joseksuale  dhe  seksuale .

shumimi joseksual  behet me  zoospore dhe aplanospore

Perfaqsues  me te njohur jane :KLORELCA,KLAMIDOMONASI,SPIROGIRA,VOLVOX,ZIGONEMA,ULVA,KALURELPA,ACETBULARJA

                                                 KEPURDHAT

Jane  organizma jofotosintetikku  si  karbohidrat rezerv  e kane  glikogjenin .

Trupi  i tyre  eshte pejëzor ,dhe  quhet MICEL  i  cili  eshte i ndertuar nga HIFET.keto ushqehen ne menyre HETEROTROFE te  cilat e  marrin ushqimin e  gatshem ne  menyr PARAZITE dhe  ne menyre SPAROFITE ne mardhenie  SIMBIOTIKE.

Shumumi  vegjetativ behet me ndarje (ndarja  e micelit)dhe  me lulzim.

kepurdhat  shumohen ne menyr  joseksuale  me  spore.Dhe  me  menyr  seksulae me gamete .

ekzistojne  dy ndarje:1--KEPURDHAT JARGORE 2---KEPURDHAT E VERTETA.

Kepurdhat jargore kane trup te perber  prej nje  mase  te  protoplazmes e  cila  quhet PLAZMID.

KEPURDHAT  E VERTETA----jane  nje  dhe  shumqelizor trupin e kane  pejezor te ndertuar nga HIFET te  cilat mund te  jenë të ndara ne  qeliza  os ete pandara . Ka  3  klase 1----FIKOMOCETET,2---ASKOMCETE,3---BAZIDOMOCETET.

1---jane kepurdha mikroskopike me hife te pacoptuara te  degzuara shum berthamshe dhe murin e  ndertuar nga hitina  dhe  celuloza.

perfaqsues  me  e  njohur  jane:MYKU(mucormucedo)dhe  VRAGU I RRUSHIT.

2---perfaqsues me te thjesht jane  THARMET kurse  ato me te  zhvilluar jane KEPURDHAT ME KAPEL .

KARAKTERISTIK E  askomoceteve  eshte ASKU e  cila  paraqitet me  8 aksospore, dhe  per  kete  arsye  qesket e kane marfr  emrin AKSOSKARP.

Ne  askomocete  bejne  pjese ENICILIUMI,ASPERGILLUSI, nga  te  cilat prodhohen  antibiotiket.

3----Tipar  krysor  eshte  BAZIDIA  ne te cilen krjohen kater  spore e  qe  quhen  BAZIDIOSPORE.ndersa qesket  quhen BAZIDIOKARPE.

Ne  kete  grup bejne  pjese:KAPELORET,BLOZA,NDRYSHKU.

Rendesia  e ketyre  eshte  se perdoren ne industrin e fermitimi,ushqimit,keto bejne  zberthimin e  mbeturinave , ndihmojne  qarkullimin e  materjeve dhe perdoren ne mjeksi .

                                                  LIKENET(LICHENOPHYTA)

Likenet bejne pjese ne  grupin  e  bimeve te  ulta ku  trupi  i tyre  eshte i ndertuar  nga  algat  dhe kepurdht qe  kane  mardhenie  reciproke njera me tjetren dhe  qe   quhen SIMBIOZ.

Jetojne  ne  levore te  drunjeve,shkembinje,gjama,jetojne ne temperatura te  ulta ne akull -196 c dhe  e kryejne  fotosintezen en -24.

Te  likenet  dallojm dy  tipa te  nertimit HOMOMER dhe HETEROMER.

HOMOMER--eshte  kur  algat jane te  shprendara neper micelin e kepurdhe.

HETEROMER--eshte i persosur  dhe  ka vend te  caktuar ne grupin e likenit.

jetojne  ne vende  ku nuk mund te  jetoj  asnje  bime .

si perfaqsues  me  te njhur  jane:CETRARIA dhe KSANDORJA.

                                                    MYSHQET(BRYOPHYTA)

Myshqet  jane  grup i bimeve te larta te  cilat  nuk kane  rrenje te  vertet .

Jane bime  jo enzore  pe rkete  arsye  nuk  kane  tufa  perquese .

Myshqet  shumohen ne menyr joseksuale,seksuale dhe vegjetative.

ushqehet ne menyre  aututrofe .

Myshqet ndahen ne dy klase  1---myshqet REZHDORE (hepaticoprita) dhe 2--myshqet e VERTETA(BRYOPSIDA).

1----kane trup et shtypur te  shtrire os e perpjet me gjetheza .perfaqsues kryesor jane ;marchantia polimorpha,

Myshqet kane  edhe  disa  rende e  tyre antrocerales ne  gjinin antoceros rendin jungerminales ,rendin colibrays.

2---kane  3  nenklas : mushqet e gjelbra (bryidae),te bardha (sphagnidea),dhe te zezza(andreaidae).

perfaqsues i myshqeve  te gjelbra jane:PLISORJA eshte bime  dioike

(bime  dioike i ak  te ndara njera  ane eshte bime mashkullore  ndersa tjetra  eshte femrore.

Perfaqsues  i myshqeve te  bardha eshte:SPAGNUMi(jeton ne vende moqalike).

myshqet  jane  bime  fotosintetike dh kane mundesi te  depoojne  materje  oraganike dhe mendohet s  ekane  preardhje  pre  nje  grupi zhdukur te  algave te  ngjashme  me  algat e  gjelbara.

                                                     FIERNAT(PTERIDOPHYTA)

bejne pjese  ne grupin e bimeve te larta jane  grup heterogjen .

BREZI  DOMINUS  ESHTE  AI SPOROFIT.d.m.th bimet  e  gjelbra qe  permbajne spore  dhe bejne pjese  ne grupin i bimeve sparofite .

gjenerata  gametofite  eshte i  reduktuar per arsye s e eshte  nje trupth i vogel me ngjyr te  gjelber qe  quhet PROTAL ]

Fiernat kane tri organe vegjetative te  mirfillta dhe bejne pjese ne grupin e  ibimeve te  larta (kromophyta)dhe i kane te zhvilluar  enet  perquese dhe  quhen bime  vaskulare.

Fiernat kane  5 divizione 1---RINIOFITE, PSILOTOFITE,LIKOPODIOFITE,EKUIZETOFITA,POLIPODIOFITE.

RINOFITE--konsiderohen si  bime te  para  toksor  me tufa  perquese dhe  gojza e  sot konsiderohen  si bime  fosile .

RINIOFITET jane  grup shume  i rendesishem i bimeve te  zhdukura sepse  nga  ky  grup mendohet se kane origjinen bimet e  larta .

PSILOTOFITE---ne  kete  grup bejne pjese nje grup i vogel i  fiernave ,bimet se  sodit jaen pa  rrenje kane gjethe te vogla lospore dhe  degzim dikodomik

Ndertimi i tufave perquese eshte  e nivel me te lart s e  sa  riniofitet.

LIKOPODIOFITET(lycopodyophyta)--ky  divizion kryesisht bimet e zhdukura rreth  400 milion vite .

Dallohen prej fdiernave te  tjera nga  3 veqeri : prania e  tri organeve  vegjetative me gjethe  te vogla me  nije tufe perquese (mikrofolie),sporangje  e  vendosura ne sqetull te gjethit ,dhe paraqitjes se  dy llojeve te  sporangjeve(mikrosporet dhe makrosporet).

Kjo  dokuri  quhet HETEROSPORIZEM

Likopodiofitet kane nje klas  dhe  3 rende ,klasa eshte LIKOPODIOPSIDA  ndersa renset jane :ISOTALES LIKOPODIALES SELAGINELLALLES.

EKUIZETOFITA(equisetophyta)--perfaqsues me i njohur eshte rreth EQUIZETUM  me  rreth 30 lloje te  perhapura neper tere boten qe  quhet  KEPUTJE.

Rritet ne vende:ligatina,livadhe ,lageshti,buze prrojeve dhe ne vende me hije .

ekuizetophyta  ka  2  kercell njeri eshte FERTIL dhe  i  dyti  STERIL.

FERTIL--cikli i shumimit ,,STERIL ---per ushqim.

POLIPODIOFITE(POLYPODIOPHYTA)--perfaqsues  eshte FIERSHQIPJA (pteridium aquilium) me gjethe  pendore dhe  rritet  buze  pyllit te prere .

Format e  gjetheve te  llojit te  sotem  eshte  te  tipit MEGAFIL ,jane  grup mjaft  heterogjen sipas  formes  dhe  pamjes ku krijojne  izo dhe heterospore .

polipodiofitet  izospore  krijojne  spore te njellojta me  sporangjet e tyre.

Per  sporangjet e tyre  jane te  dy llojta :EUSPORANGIATA DHE LEKTOSPORANGIATA.

Eursporangiata muri i sporangut  eshte i trash ,shum  shtresor dhe nuk kane mekanizma  per  hapje .

Lektosporangiata sporangu ne gjendje te pjekur ,eshte  njeshtresor dhe ka nje mekanizem per  hapje.

                                                         VIRUSET

Viruset kane  forma te ndryshme por  me  s e shumti paraqiten ne  forme  cilindrike dhe ovale . ato jane teper te imta sa mun te  shihen vetem me  mikroskop .viruset nuk kane  ndertim  qelizor por  perbehen vetem nga  acidi nukleik  dhe  membrana  proteinike.

Te  gjithe  viruset jane  parazit  dhe  dallohen nga  gjallesat e tjera  njeqelizoe ,sepse mund te  rriten e  te  shumohen vetem  mbrenda qelizave te  gjalla .Viruset jane  shkaktar te  shum  smundjeve qe  shkaktohen nga veprimi i  viruseve te  ndryshme ,si  fruthi ,lija ,terbimi,paralizae  femijeve ,polimeliteti,SIDA etj.

 

 
ntriolen
                           kanë centriolen

 
 
The last comments on this page:
Comment posted by labedroomorini( ayljjuimltutavideo.com ), 05/09/2020 at 3:47pm (UTC):
<b><a href=https://labedroom.com/>Bedroom furniture</a></b>
Come in outstanding store in Jefferson Park production for office and home use and cafe! presents over 12000 appointment furniture and goods for a country house and apartments or restaurant. Natural rattan , are used for the purposes of production our branded products , possesses strength and wear resistance, wonderful external data. All furniture processed special compounds, due to which their surface does not absorb water, stable to extremes ambient temperature air and exposure of the sun. Vya our furniture excellent retains its functions even in restaurant in open spaces . In the presented online catalog you offered photos furniture for dining room, hall, bedroom, children's room , as well as intended for organization of storage area - dressers and cabinets, cabinets and others . In our store in Fairfax you can buy everything for any your home not expensive . We invite client come to store , holding in Westwood what cares about its shopper.
Comment posted by labedroomorini( ydklos3fcommercial-renovation.com ), 04/26/2020 at 10:06am (UTC):
<b><a href=https://labedroom.com/>5 piece bedroom set</a></b>
You wish update your external interior? Check out the innovations of goods for home use from current collection, in her present as furniture with racy floral patterns and and products with graceful texture and finish metallic. Poof for the garden is rightfully integral attribute each modern villas. In the online store you can purchase reliable furniture for home and garden. Company will deliver in SANTA MONICA AND COAST client all furniture at desired time days.Retail prices, that offers web shop furniture items MALIBU surprise any visitor.As a rule small fee may cause various questions in a relationship strength furniture. The catalog which filled numerous items furnishings composes exclusively quality manufactured products.

Comment posted by GeneralСontractorpak( justinwood2150yandex.com ), 04/20/2020 at 7:42am (UTC):
<b><a href=https://grandeurhillsgroup.com/>general construction new york</a></b>

Repair work residential premises turnkey - much better Solving problems through wizards.In order place an order for repair work dwellings in Diamond District, leave a request on site or by phone. To create hospitality interior decoration expertly as well as properly, it is vital to utilize effective and also extremely audio products that comply with all standards and technological criteria. However the primary distinction is not also in the components, but in how and just how correctly they are actually made use of. And also this is actually the work of the experts. Expert capabilities areactually an extremely essential situation. . Likewise in our firm, you can purchase personalized bathroom vanities, retail interior design on the most effective problems. With us, interior basements, in addition to Premium renovation Bay Terrace, will end up being straightforward, high quality and also quickly. Our representative will call you back, for clarification few details and assign Times of Day arrival to you professionals and designer.

Comment posted by labedroomorini( i8lediablakidsbed.com ), 04/06/2020 at 3:21pm (UTC):
<b><a href=https://labedroom.com/>Kids bedroom furniture</a></b>
On website our store customer waiting large choice at price.Catalog has retail prices, onesies for women data about possible varieties complete sets, modules, colors, alternatives accessories. Absolutely any item furniture supplied directly from factory manufacturer. Decrease prices on bed frame achieved due to the absence of production trading floors, for use which due pay and smallest staff employees.Minimum costs enable to establish reasonable prices for all categories acquisitions.

Comment posted by Marcuscrurn( irmenrusanov3498yandex.com ), 12/25/2019 at 3:06am (UTC):
Our company assumes all threats and also produces maximum obligation for the outcomes as well as quality of work to the client Inner parts renovators NY.

The appearance of both domestic and office structures is actually of terrific value. For the structure to sustain its eye-catching appearance as well as working features, it is actually important to frequently carry out Premium makeover new york. The company gives a higher expert level helpful in bring back the look of structures. NYC clients can easily utilize our solutions if they require to bounce back:

<u><i>Residential buildings of various floors as well as year of development;
Office facilities;</i>
Purchasing as well as entertainment complexes;
Company centers;
Health care centers and various other social structures. location;
<a href=https://grandeurhillsgroup.com/>General Contractor Manhattan</a>;
Industrial structures.</u>

The facility and the treatment for performing job are actually determined merely after the evaluation of the item. Our specialist leaves behind for the spot. It gathers the max info about the property: the attributes of the components where the wall structures, load-bearing buildings, the foundation, the lot of tales of the building, the situation of the exterior are erected. Based on the results of the relevant information picked up, the ideal innovation is picked, according to which High-end improvement NY will subsequently be performed.

<b> Our company have actually been actually operating in the market of building and construction and repair work for over 16 years, as a result we deliver qualified services for the repair and reconstruction of the facades of buildings for any type of function.</b>
Workers of the provider possess the appropriate approvals as well as permits to perform restoration work at any sort of height. Our company prepare to perform repairs of structures as well as buildings that are in any kind of condition at an enough opportunity and also affordable rates.

It guarantees capable and qualified gratification of its own duty, executes the building of each objective following the desires of the customer, watching the concept of an specific approach.

Comment posted by Normanmub( pqk8b0maidsmanhattan.club ), 10/20/2019 at 3:32pm (UTC):
Specialist cleansing today is actually greater than simply cleansing: contemporary equipment, tools and also strategies of work transform it right into an actual high-tech procedure that significantly transforms the conventional understanding of what it suggests to actually "well-maintained".

In house cleaning services - perfect
<a href=https://maidsmanhattan.club/maid-service-nj/>Maid NJ</a>
- it is actually simple, hassle-free and budget-friendly with our company.
Depend on the tidiness leaders to house cleansing Brooklyn! We utilize professional laundry detergents as well as technological devices of global makers in our job as well as perform a great project along with cleaning of any type of intricacy.

<a href=https://maidsmanhattan.club/><size>8]House cleaning ads new-york</size></a>

Cooperation along with the firm is the guarantor of a flawless, rewarding as well as reliable cleaning of expert house cleaning as well as bordering regions. Currently, property cleaning company coming from our business are used in New Jersey. Appreciate and also you the genuine perks and useful benefits of our service proposal.

By signing a long-term company deal along with our company, you will definitely be able to leave the demand to preserve a big workers of specialized staff, which, in turn, will maximize expenses. The expense of the complex, daily, overall property cleaning of Staten Isle, performed through our staff members, will certainly always be less than the price of incomes for cleaning services, the investment of cleansing items as well as tools.

<size>6]Domestic cleaners prices ny</size>

Leave an ask for on the website, specify your title or provider title, connect with contact number and time of intended cleaning, leave your wants and also requirements in a message to the manager if necessary, at that point our expert will certainly contact you in the shortest time and also define the date, time and also workplace!

Comment posted by KRscewrib( lisa-fletcherkitchen-renovation.club ), 10/10/2019 at 12:43pm (UTC):
Create personal interior design according to your drawings . Work is underway with customer on of all stages execute comprehensive analysis location rooms , carry preliminary calculations. when the of you any questions have arisen can ask our consultants and find out detailed answers with detailed explanations.
Our association MTHERNO New Springville Oakwood produce Colonial home kitchen remodel in agreed temporary terms and prices.
We General Partnership ASROMT Brooklyn Heights involved good specialists, who all know about Economical kitchen renovations.
The International Company carries first class U shaped kitchen renovations by affordable tariffs . Professionals with great professional experience work can help one hundred percent change in a matter of days . The price depends on selected package of services, scope of work .

Each room apartments, houses, cottages or other housing Two Bridges unique and carries individual functional load. And this mostly is related to kitchens.

Kitchen renovations lower hutt Williamsburg : <a href=https://kitchen-renovation.club>kitchen renovation new york</a>

Comment posted by hzserngava( paalvamvakamhouzzilla.com ), 09/24/2019 at 8:13pm (UTC):
With Houzz dominating the internet search engine outcomes of your crucial key phrase, it is important that when web website traffic mosts likely to Houzz that you will certainly show in addition to their directory site. We can assist - Houzz Media New-York -
<a href=https://houzzilla.com/how-to-make-houzz-smo-right/>smo for houzz</a>

Right Right Here at HouZzilla we have an assigned group of marketing experts that especially service Houzz monitoring and also optimization. We are all "Licensed Houzz Advertising And Marketing Professionals"- a Houzz advertising and marketing training program with a credentials test.

As experts in Houzz account administration as well as optimization, Client HouZzilla routinely acquires clients leading natural Houzz placements including in Sacramento, in addition to in limitless towns across the nation.

Comment posted by Normanmub( wtzcofesmaidsmanhattan.club ), 09/21/2019 at 7:04am (UTC):
Specialist cleaning today is actually much more than only cleansing: modern tools, devices as well as methods of work transform it in to an actual high-tech process that drastically modifies the traditional understanding of what it indicates to definitely "clean".

In home cleaning services - ideal
<a href=https://maidsmanhattan.club/maid-agency/>Maid agency ny</a>
- it's quick and easy, hassle-free and economical along with our provider.
Rely on the cleanliness leaders to property cleansing Brooklyn! Our company use expert cleaning agents and technical tools of global makers in our work and also carry out an outstanding job with cleansing of any type of difficulty.

<a href=https://maidsmanhattan.club/><size>8]Eco house cleaning nyc</size></a>

Cooperation with the business is the backer of a remarkable, financially rewarding as well as efficient cleansing of qualified home cleaning and also encompassing regions. Presently, house cleaning company from our business are made use of in New Shirt. Cherish and also you the real perks and useful advantages of our business plan.

Through authorizing a long-term company agreement along with our team, you will manage to leave the demand to preserve a large personnel of specialized staff, which, subsequently, will definitely maximize prices. The expense of the complex, daily, general residence cleansing of Staten Isle, executed through our workers, are going to regularly be lower than the cost of wages for cleaners, the purchase of cleansing products as well as devices.

<size>6]Residential maid nyc</size>

Leave an ask for on the web site, indicate your name or provider name, get in touch with phone number and day of intended cleaning, leave your desires and also criteria in a notification to the manager if important, at that point our professional will contact you in the least opportunity and define the time, opportunity as well as place of work!

Comment posted by nakmouck( alenfastkovskymaidservicenyc.pro ), 09/04/2019 at 2:44pm (UTC):
The cleansing firm executes cleansing of areas of different dimensions as well as configurations.

The business's specialists provide cleansing with the help of contemporary technologies, have special tools, as well as likewise have licensed detergents in their toolbox. Along with the above benefits, wines offer: positive rates; cleansing in a short time; premium quality outcomes; greater than 100 favorable evaluations. Cleaning up offices will certainly help maintain your office in order for the most effective job. Any kind of company is very vital atmosphere in the team. Cleaning solutions that can be bought cheaply currently can help to prepare it and also provide a comfortable room for labor.

If necessary, we leave cleaning the kitchen area 2-3 hrs after positioning the order. You get cleaning asap.

We provide expert <a href=https://maidservicenyc.pro/>molly maid service</a> for exclusive customers. Making use of European equipment as well as certified tools, we attain maximum outcomes as well as provide cleaning in a short time.

We offer discount rates for those that utilize the solution for the first time, in addition to desirable terms of collaboration for routine clients.

Our friendly group provides you to get accustomed with beneficial regards to cooperation for corporate clients. We responsibly approach our tasks, clean utilizing specialist cleaning items as well as specialized devices. Our employees are trained, have medical books as well as are familiar with the subtleties of removing complex and hard-to-remove dust from surface areas.

We offer premium cleansing for huge ventures and also small firms of various instructions, with a price cut of up to 25%.

Comment posted by whdttd( mnmbuacanadaonline.pw ), 11/05/2018 at 8:57am (UTC):
<a href=http://levitranew.com>levitra pills</a>
do levitra work http://levitranew.com

Comment posted by GuestCoeve( samburton202aol.co.uk ), 01/01/2018 at 12:16am (UTC):
guest test post
<a href=" http://kioppoerk.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://kioppoerk.com/">html</a>
http://kioppoerk.com/ simple

Comment posted by Azapusup( porogabaol.com ), 09/02/2017 at 2:34pm (UTC):
does domperidone increase prolactin <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#87392>domperidone buy</a> how much breastmilk should i be able to pump

Comment posted by Amuhosab( wadodokgmail.com ), 08/19/2017 at 3:03am (UTC):
domperidone dosage in paediatrics <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#81600>domperidone buy</a> breast pump to induce

Comment posted by Adzuzaruo( gusamuvyahoo.com ), 07/30/2017 at 12:06am (UTC):
domperidone gerd in babies <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#28542>domperidone buy</a> alfuzosine biogaran lp 10 mgAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

 
Username:
Password:
Advertisement
 
 
sot keni pasur 37815 visitors (77456 hits) ne kete faqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=