biologji(qeliza dhe algat)

                                     BAZAT E  CITOLOGJIS

 

Qeliza eshte njesia themelore dhe  funksionale  e  qdo qenie te  gjallë .

Qelizen e   zbuloi  robert huku---(1665).

Pjesët e gjalla janë:protoplazma me organelet e saja dhe bërthama.

Pjesët jo të gjalla janë:muri qelizordhe vakuola.

 shkenca  e  cila mirret me   studimin e  qelizes   quhet CITIOLOGJI.

qdo qeliz  pa  marr  parasysh  formen madhesin dhe   karakterin e  aktivitetin e  saj  q ee mbahet n    jete  duhet te kete  se paku 3 sisiteme strukturore kimike ----sistemi i membranave (2) sistemin  q e  furnizon qelizen me  energji dhe(3)sistemi q e   siguron autorepruduksionin e  qelizes .

Me  bashkimin e   qelizave  qe   kane  preardhje  te  njejte embrionale qe   kryen  funksion te  perbashket krijojne  INDET

indet bimore  janë:indi perques,indi  gardhor,indi mekanik,indi krijues.

indet shtazore janë:indi eshtror,muskulor,nervor,kercor,epiterial.

Me  kombinimin e  dy  apo   me  teper indeve krijohen  ORGANET.

 Me  bashkimin  e  organeve  krijohet  SISTEMI I ORGANEVE.

                                        QELIZAT PROKARIOTE DHE  EKUARIOTE

 Qelizat  prokariote  kanë struktur  te thjeshtë qe kanë  membrane  qelizore shumë te   thjesht  dhe  mure te  forta , nuk kane  bërtham por  kane   masë  berthamore  qe  eshte e perzier  me  citoplazme .Ne  citoplazme  permbajne  vakula nuk  kane  organele  qelizore dhe  per kete  dallohen nga  qelizat  ekuariote(eucite ose  qelizat  e nderlikuara).

 Ne  grupin  e qelizave  preokariote  bejne pjese:eobakterjet  dhe  algat  blu te gjelbra .

QELIZAT EKUARIOTE----per   nga  ndertimi jan  me te nderlikuar te  cilat mendohet se  kane  preardhjen nga  qelizat te thjeshta.

 Qeliza ekuariote  kanë:kepurdhat, algat,bimet  e larta , parashtazoret dhe te  gjitha  shtazet  e tjera.

 Te  qelizat  ekuariote   citoplazma  gjendet  midis gjendjes  s e lenget dhe te ngurt ,  ne  citoplazme  gjendet berthama (nucelus)e  cila  bashke me  citoplazmen jane  pjese krysore  te   qelizes.

Ne  citoplazme   gjinden edhe  ribozomet edhe  ne  qelizat bimore  dhe  shtazore .

Qeliza  perbehet nga:muri qelizor, plastidet(plastet),mitokondritë,ribozomet,retikulumi  endoplazmatik,berthama,aparati i golgjit,lilozomet,centrozomi.

 MURI QELIZOR--gjendet   vetem  te  qelizat bimore ,eshte i fort,elastik.roli i murit  qelizor  eshte ne  percaktimin e  formes se  qelizes , dhe ne  qarkullimin e lendeve te3  ndryishme organike dhe  joorganike ne  mes  qelizave ne  saje te prezences se poreve ne te.

PROTOPLAZMA--e perbejne  citoplazma dhe organoidet te  cilat kryejne  funksion te  caktuar jetsore  dhe kan ndertim te  veqante.

CITOPLAZMA--,si pjese themelore  e protoplazmes ,eshte masë gjysme e lëngët ,pangjyre e tejdukshme,mes veti ngjitse dhe  reflekton driten me teper se uji.Ne  citoplazme  gjinden:plastidet,mitokondrit,ribozomet,diktiozomet,lilozomet,sferozomet,centriolet,dhe  retikulumi endoplazmatik.

PLASTIDET---gjendet vetem te  qelizat bimore .Mungojne te  disa bakterije dhe te te gjitha kepurdhat.Varesisht  nga prania e  pigmenteve plastidet ndahen ne  3 grupe:kloroplastet,kromoplastet,leukuplastet.

KLOROPLASTET--, kane   ngjyre te gjelber  e cila vjen nga prania e pigmentit te  quajtur klorofil, e cila merr pjese ne  procesin e  fotozintezes .Gjendet e gjethe ,ne filizae  reja ne  fryte .

KROMOPLASTET--,jane me ngjyre te verdhe,te kuqe portokalli dhe te kuqe e qelet.Japin ngjyren e shum bimeve si:lulediellit,zhabines,luleshurdhes.Ju jep  edhe  fryteve  si: domates specit,limonit,kajsisë.

 nuk marrin pjese ne  procesin e  fotosintezes

LEUKUPLASTET--jane plastide  pa ngjyre sepse nuk permbajne pigmenete .ne  to krojohet  shiqeri  dhe proteinat.nuk marrin pjese ne procesin e  fotosintezes.

MITOKONDRIT---jane  trupa te pangjyr te vendosura ne  citoplazme nuk  gjendet te bakteriet  dhe  algat blu te gjelbra .kane  forme topthash ose shkopinjesh,jane  qendra e  frymarrjes  s e qelizes.

RIBOZOMET--jane  forma  sferike  dhe  gjenden te qelizat e te gjitha  qenieve te gjalla .Ne te  kryhet  sinteza  e matierjeve ushqyese(proteinave).

 RETIKULUMI EDOPLAZMATIK--perbehet prej sistemit te kanaleve te  degzuar  qe   sherbejne per transportin e  shumë matierjeve ,ne te  jane te  vendosura  ribozomet 

BERTHAMA--eshte  pjese  e pandare  e qelizave te gjalla .nese berthama ndahet prej qelizes  ajo vdes.rendom  ne  qeliz  gjindet vetem nje  bertham por  ka qeliza  qe  kan  edhe  me shum berthama ne  bertham  gjinden kromozomet  te  cilat jane  bartese te trashigemis .

CENTROZOMI---eshte  organel qelizor qe  gjindet vetem te  qelizt shtazore dhe nuk  gjindet  te  qelizat bimore .Roli i  centrozomit  eshte  ndarja  e  qelizes  ne  dy  formacione...

                                                    NDARJA E QELIZËS

Behet ne  disa  menyra me :amitoza.endomitoza.mejoza.

dallimi i  qelizave;

Qelizat bimore:                                   Qelizat shtazore:

kanë murin qelizor                             skanë mur qelizor

kanë kloroplaste                                skanë kloroplaste

nuk kanë ce

 

Algat jane bime te  cilat  kane te  gjitha organelet qelizore.trupi i tyre  quhet TAL dhe  ben pjese ne  grupin e TALOFITEVE.

Bime  talofite  quhen   bimet te  cilat nuk  kane :rrenje,kercell dhe gjethe. te  vertet .

Kane rizoide te  cilat  zevendsojn  rrenjen ,kaluidi i zevendeson kercelli,filoidi i z evendeson gjethet.

                                                               BAKTERIET

jane organizma  njeqelizor te  cilat si matrial trashegues kane vetem  ADN.

Format e bakterjeve jane:sferike,shkopthore,spirale,penjezore.

levizin me  flagjel

 Karakteristik per  bakterjet eshte ndertimi kromozomal ne  forme unazore .

 Muri i qelizes bakteriale eshte formacion qe  rrethoALn organelet qelizore dhe  ofron mbrojtje nga lendimet e jashtme fizike.

 bakteriet  levizin me flagjel ,dallojm  disa forma te  bakterjeve me  flagjel  si:monotrihe,amfitrihe,llafotrihe,pertrihe.

 shumohen me  ndarje te thjesht q e  quhet AMITOZ.

                                                      ALGAT  BLU TE GJELBRA

algat  blu te gjelbra   jane  organizma te thjeshte bimor te  cilat ushqehen ne  menyr aututrofe ,e  kryejn procesin   fotosintezes .muri  i  tyre eshte shum shtresor i  cili eshte  i ndertuar prej materjeve organike si : celuloz,hemiceluloz,baktin murin.

 muri  eshte i ndar ne  dy pjese:KROMOPLAZMA dhe QENDROPLAZMA

KROMOPLAZMA eshte pjesa periferike  e citoplazmes e  cila  eshte e  ngjyrosur .

Pjesa qendrore qe  quhet QENDROPLAZMA ne te  ndodhet  matriali trashegues ADN,ARN.

jane te pa levizshme.

shumohen ne  menyr  vegjetative  dhe  ne  menyr  joseksuale(me  spore)

Perfaqsues me  te  rendesishem jane: NESTOKU,OSCILATORJA DHE GLEOKAPSA.

                                                                ALGAT E KUQE(REDOPHYTA)

munden me  qene organizma njeqelizor  dhe kolonial dhe  shumqelizor .

Ngjyren  e merr  nga pigmenti i  kuq(fikoertrin).

kane  forma :penjezore,gjethore,levoreje,shkurre.

Plastidet  qe  ndodhen ne  algat e kuqe  quhen RODOPLASTE per kete arsye  e kan marre emrin RODOFITE.

Shumzohen ne menyr vegjetative,joseksuale dhe  seksuale .

Shumimi  seksual  beht me gamete te  cilat  krijohen ne  gametangj .

Brezi  seksual quhet GAMETOFIT,ndersa ai jo  seksual  quhet sporofit.

Perfaqsues  me te njohur jane:BANGIA,BATRAKOSPEMUM,CERAMIUM.

rendesia  e tyre eshte  ne  EKONOMI.

                                                      ALGAT SILIKATE(BACILOPHYTA)

jane  organizma njeqelizor rralle  kolonial  me  ngjyr  te  murrme ne  te  qelur os ete verdh ne te  murrme .

Kane3  forma :topthe,cilindrike,pejëzore.

Ato  dallohen per nga ndertimi s epse kane formen  e kutise dhe kapaku.

Pjesa  e  vogel e  cila  mbulon kapaku  quhet HIPOTEK

Pjesa permbi ose  kapaku  quhet EPITEK.

Muri  qelizor  eshte i pershkruar nga  silici pe r kete  arsye  e kan ,marre  emrin alga  silikate.Ne  murin qelizor  gjendet nje holi  e  cila  quhet  RAFA   dhe ua  mundeson levizjen .

Shumohen  ne menyr  vegjtatve  dhe  ne  menyr  seksuale .

perfaqsues te  algave  jane:CIKLOTELLA DHE PINULLARIA.

                                                   ALGAT E  MURRME(PHEOPHYTA)

trupi i tyre eshte  ne  forme  pejëzore,pllake,gjethore dhe  shkurre ,keto  ndertojne  livadhe  nenujore qe  jane te focuar per  substrati.

Plastidet  e  ketyre  quhen FEOPLASTE.

Perfaqsues me  te njohur  jane  :FOKUSI,EKTOKORPUSI,MAKROLISTI,NEUROCISTI,LAMINARJA.

Shumohen ne  menyr  vegjetative ne  menyr  joseksuale me (zoospore) dhe  ne menyr  seksuale me  gamete .

Keto  alga  perbejne  karbohidrate dhe vitamin  A,B,C.

                                                    ALGAT E GJELBRAKLOROPHYTA)

jane grupi me i madh i  algave .

Trupi i tyre mundet me  qene njeqelizor,kolonial ,pejezor,i degzuar os e i padegzuar.

Keto mun te dallohet  ,  RIZOIDI,FILOIDI DHE KALOIDI.

Emrin e kan  marr per  shkak te pranis  s e ngjyres  s e gjelber .

shumzohen ne menyre vegjetative ,joseksuale  dhe  seksuale .

shumimi joseksual  behet me  zoospore dhe aplanospore

Perfaqsues  me te njohur jane :KLORELCA,KLAMIDOMONASI,SPIROGIRA,VOLVOX,ZIGONEMA,ULVA,KALURELPA,ACETBULARJA

                                                 KEPURDHAT

Jane  organizma jofotosintetikku  si  karbohidrat rezerv  e kane  glikogjenin .

Trupi  i tyre  eshte pejëzor ,dhe  quhet MICEL  i  cili  eshte i ndertuar nga HIFET.keto ushqehen ne menyre HETEROTROFE te  cilat e  marrin ushqimin e  gatshem ne  menyr PARAZITE dhe  ne menyre SPAROFITE ne mardhenie  SIMBIOTIKE.

Shumumi  vegjetativ behet me ndarje (ndarja  e micelit)dhe  me lulzim.

kepurdhat  shumohen ne menyr  joseksuale  me  spore.Dhe  me  menyr  seksulae me gamete .

ekzistojne  dy ndarje:1--KEPURDHAT JARGORE 2---KEPURDHAT E VERTETA.

Kepurdhat jargore kane trup te perber  prej nje  mase  te  protoplazmes e  cila  quhet PLAZMID.

KEPURDHAT  E VERTETA----jane  nje  dhe  shumqelizor trupin e kane  pejezor te ndertuar nga HIFET te  cilat mund te  jenë të ndara ne  qeliza  os ete pandara . Ka  3  klase 1----FIKOMOCETET,2---ASKOMCETE,3---BAZIDOMOCETET.

1---jane kepurdha mikroskopike me hife te pacoptuara te  degzuara shum berthamshe dhe murin e  ndertuar nga hitina  dhe  celuloza.

perfaqsues  me  e  njohur  jane:MYKU(mucormucedo)dhe  VRAGU I RRUSHIT.

2---perfaqsues me te thjesht jane  THARMET kurse  ato me te  zhvilluar jane KEPURDHAT ME KAPEL .

KARAKTERISTIK E  askomoceteve  eshte ASKU e  cila  paraqitet me  8 aksospore, dhe  per  kete  arsye  qesket e kane marfr  emrin AKSOSKARP.

Ne  askomocete  bejne  pjese ENICILIUMI,ASPERGILLUSI, nga  te  cilat prodhohen  antibiotiket.

3----Tipar  krysor  eshte  BAZIDIA  ne te cilen krjohen kater  spore e  qe  quhen  BAZIDIOSPORE.ndersa qesket  quhen BAZIDIOKARPE.

Ne  kete  grup bejne  pjese:KAPELORET,BLOZA,NDRYSHKU.

Rendesia  e ketyre  eshte  se perdoren ne industrin e fermitimi,ushqimit,keto bejne  zberthimin e  mbeturinave , ndihmojne  qarkullimin e  materjeve dhe perdoren ne mjeksi .

                                                  LIKENET(LICHENOPHYTA)

Likenet bejne pjese ne  grupin  e  bimeve te  ulta ku  trupi  i tyre  eshte i ndertuar  nga  algat  dhe kepurdht qe  kane  mardhenie  reciproke njera me tjetren dhe  qe   quhen SIMBIOZ.

Jetojne  ne  levore te  drunjeve,shkembinje,gjama,jetojne ne temperatura te  ulta ne akull -196 c dhe  e kryejne  fotosintezen en -24.

Te  likenet  dallojm dy  tipa te  nertimit HOMOMER dhe HETEROMER.

HOMOMER--eshte  kur  algat jane te  shprendara neper micelin e kepurdhe.

HETEROMER--eshte i persosur  dhe  ka vend te  caktuar ne grupin e likenit.

jetojne  ne vende  ku nuk mund te  jetoj  asnje  bime .

si perfaqsues  me  te njhur  jane:CETRARIA dhe KSANDORJA.

                                                    MYSHQET(BRYOPHYTA)

Myshqet  jane  grup i bimeve te larta te  cilat  nuk kane  rrenje te  vertet .

Jane bime  jo enzore  pe rkete  arsye  nuk  kane  tufa  perquese .

Myshqet  shumohen ne menyr joseksuale,seksuale dhe vegjetative.

ushqehet ne menyre  aututrofe .

Myshqet ndahen ne dy klase  1---myshqet REZHDORE (hepaticoprita) dhe 2--myshqet e VERTETA(BRYOPSIDA).

1----kane trup et shtypur te  shtrire os e perpjet me gjetheza .perfaqsues kryesor jane ;marchantia polimorpha,

Myshqet kane  edhe  disa  rende e  tyre antrocerales ne  gjinin antoceros rendin jungerminales ,rendin colibrays.

2---kane  3  nenklas : mushqet e gjelbra (bryidae),te bardha (sphagnidea),dhe te zezza(andreaidae).

perfaqsues i myshqeve  te gjelbra jane:PLISORJA eshte bime  dioike

(bime  dioike i ak  te ndara njera  ane eshte bime mashkullore  ndersa tjetra  eshte femrore.

Perfaqsues  i myshqeve te  bardha eshte:SPAGNUMi(jeton ne vende moqalike).

myshqet  jane  bime  fotosintetike dh kane mundesi te  depoojne  materje  oraganike dhe mendohet s  ekane  preardhje  pre  nje  grupi zhdukur te  algave te  ngjashme  me  algat e  gjelbara.

                                                     FIERNAT(PTERIDOPHYTA)

bejne pjese  ne grupin e bimeve te larta jane  grup heterogjen .

BREZI  DOMINUS  ESHTE  AI SPOROFIT.d.m.th bimet  e  gjelbra qe  permbajne spore  dhe bejne pjese  ne grupin i bimeve sparofite .

gjenerata  gametofite  eshte i  reduktuar per arsye s e eshte  nje trupth i vogel me ngjyr te  gjelber qe  quhet PROTAL ]

Fiernat kane tri organe vegjetative te  mirfillta dhe bejne pjese ne grupin e  ibimeve te  larta (kromophyta)dhe i kane te zhvilluar  enet  perquese dhe  quhen bime  vaskulare.

Fiernat kane  5 divizione 1---RINIOFITE, PSILOTOFITE,LIKOPODIOFITE,EKUIZETOFITA,POLIPODIOFITE.

RINOFITE--konsiderohen si  bime te  para  toksor  me tufa  perquese dhe  gojza e  sot konsiderohen  si bime  fosile .

RINIOFITET jane  grup shume  i rendesishem i bimeve te  zhdukura sepse  nga  ky  grup mendohet se kane origjinen bimet e  larta .

PSILOTOFITE---ne  kete  grup bejne pjese nje grup i vogel i  fiernave ,bimet se  sodit jaen pa  rrenje kane gjethe te vogla lospore dhe  degzim dikodomik

Ndertimi i tufave perquese eshte  e nivel me te lart s e  sa  riniofitet.

LIKOPODIOFITET(lycopodyophyta)--ky  divizion kryesisht bimet e zhdukura rreth  400 milion vite .

Dallohen prej fdiernave te  tjera nga  3 veqeri : prania e  tri organeve  vegjetative me gjethe  te vogla me  nije tufe perquese (mikrofolie),sporangje  e  vendosura ne sqetull te gjethit ,dhe paraqitjes se  dy llojeve te  sporangjeve(mikrosporet dhe makrosporet).

Kjo  dokuri  quhet HETEROSPORIZEM

Likopodiofitet kane nje klas  dhe  3 rende ,klasa eshte LIKOPODIOPSIDA  ndersa renset jane :ISOTALES LIKOPODIALES SELAGINELLALLES.

EKUIZETOFITA(equisetophyta)--perfaqsues me i njohur eshte rreth EQUIZETUM  me  rreth 30 lloje te  perhapura neper tere boten qe  quhet  KEPUTJE.

Rritet ne vende:ligatina,livadhe ,lageshti,buze prrojeve dhe ne vende me hije .

ekuizetophyta  ka  2  kercell njeri eshte FERTIL dhe  i  dyti  STERIL.

FERTIL--cikli i shumimit ,,STERIL ---per ushqim.

POLIPODIOFITE(POLYPODIOPHYTA)--perfaqsues  eshte FIERSHQIPJA (pteridium aquilium) me gjethe  pendore dhe  rritet  buze  pyllit te prere .

Format e  gjetheve te  llojit te  sotem  eshte  te  tipit MEGAFIL ,jane  grup mjaft  heterogjen sipas  formes  dhe  pamjes ku krijojne  izo dhe heterospore .

polipodiofitet  izospore  krijojne  spore te njellojta me  sporangjet e tyre.

Per  sporangjet e tyre  jane te  dy llojta :EUSPORANGIATA DHE LEKTOSPORANGIATA.

Eursporangiata muri i sporangut  eshte i trash ,shum  shtresor dhe nuk kane mekanizma  per  hapje .

Lektosporangiata sporangu ne gjendje te pjekur ,eshte  njeshtresor dhe ka nje mekanizem per  hapje.

                                                         VIRUSET

Viruset kane  forma te ndryshme por  me  s e shumti paraqiten ne  forme  cilindrike dhe ovale . ato jane teper te imta sa mun te  shihen vetem me  mikroskop .viruset nuk kane  ndertim  qelizor por  perbehen vetem nga  acidi nukleik  dhe  membrana  proteinike.

Te  gjithe  viruset jane  parazit  dhe  dallohen nga  gjallesat e tjera  njeqelizoe ,sepse mund te  rriten e  te  shumohen vetem  mbrenda qelizave te  gjalla .Viruset jane  shkaktar te  shum  smundjeve qe  shkaktohen nga veprimi i  viruseve te  ndryshme ,si  fruthi ,lija ,terbimi,paralizae  femijeve ,polimeliteti,SIDA etj.

 

 
ntriolen
                           kanë centriolen

 
 
The last comments on this page:
Comment posted by whdttd( mnmbuacanadaonline.pw ), 11/05/2018 at 8:57am (UTC):
<a href=http://levitranew.com>levitra pills</a>
do levitra work http://levitranew.com

Comment posted by GuestCoeve( samburton202aol.co.uk ), 01/01/2018 at 12:16am (UTC):
guest test post
<a href=" http://kioppoerk.com/ ">bbcode</a>
<a href="http://kioppoerk.com/">html</a>
http://kioppoerk.com/ simple

Comment posted by Azapusup( porogabaol.com ), 09/02/2017 at 2:34pm (UTC):
does domperidone increase prolactin <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#87392>domperidone buy</a> how much breastmilk should i be able to pump

Comment posted by Amuhosab( wadodokgmail.com ), 08/19/2017 at 3:03am (UTC):
domperidone dosage in paediatrics <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#81600>domperidone buy</a> breast pump to induce

Comment posted by Adzuzaruo( gusamuvyahoo.com ), 07/30/2017 at 12:06am (UTC):
domperidone gerd in babies <a href=http://chinakari39.tumblr.com/#28542>domperidone buy</a> alfuzosine biogaran lp 10 mg

Comment posted by Ayapereseu( buyobolaol.com ), 06/28/2017 at 4:24am (UTC):
high level prolactin side effects <a href=http://tenze24.tumblr.com/#80807>order domperidone online</a> best otc nausea medication

Comment posted by Adezoharaz( nozeromgmail.com ), 06/23/2017 at 11:30pm (UTC):
allergic reaction to benadryl <a href=http://tenze24.tumblr.com/#60494>tenze24.tumblr.com</a> best treatment for acid reflux

Comment posted by Ahanumatoc( kizeporyahoo.com ), 06/13/2017 at 2:52am (UTC):
cyclizine 50mg side effects <a href=http://tenze24.tumblr.com/#95507>where can i buy domperidone</a> breastfeeding tablets to increase milk supply

Comment posted by Asukuhoio( semushixyahoo.com ), 06/06/2017 at 12:59am (UTC):
signs of acid reflux in a newborn <a href=http://tenze24.tumblr.com/#64954>tenze24.tumblr.com</a> grapefruit and blood pressure medication

Comment posted by DamonLag( damongeobekmail.ru ), 05/24/2017 at 8:30pm (UTC):

<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/cialis-soft>cialis soft kaufen </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/valif-jelly>valif 20mg erfahrung </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/valif-jelly>valif 20 kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/viagraoriginal ">viagra original rezeptfrei </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/kamagra-fizzy ">kamagra brausetabletten kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/apcalis-jelly ">apcalis oral jelly erfahrungen </a>

Comment posted by JudithTah( kjhjjjkuhyguglewmail.pw ), 11/08/2015 at 3:43am (UTC):
All rights reserved | Made by IFOLIOS Lisinopril Lisinopril order finpecia usa generic Amitriptyline uk order online Nizoral without prescription seroquel no script. Clopram Overnight NO PRESCRIPTION Mastercard . No Prescription Buy Cheap Bactrim Buy Get Prescribed Generic Viagra Online <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>Buy Xanax Online Mexico</a> Buy Metoprolol In The Uk Taking Prilosec At Night Zyprexa Products Liability Litigation Aleve Pain Drug . Trade Name Of Amoxicillin Ammonium Neurontin Drug Company Pfizer Sexual Side Effect Of Effexor <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Phentermine Adipex Weight Loss Pill</a>. And Synthroid Hormone of the DNA. Once a T4 cell has been. Vitamin B1, 25 mg, 1667%. Vitamin B12. Zipes We see a considered areas of and is on sildenafil citrate 50 mg back she Buy Augmentin Pay With Mastercard Is Propecia Better Than Rogaine Thinning Hair .

Comment posted by LavinaEa( fdfdtgrteruglewmail.pw ), 10/30/2015 at 5:06pm (UTC):
Generic No Prescription Needed Buy Nexium Drugs Can Lipitor Treatment Hair Loss concentrate. From 2007/8 to 2010/11, buy cheap metronidazole gel online there was an <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Phentermine Tablets Adipex P</a>. Aciphex Nexium Prilosec Zofran Liver Failure Zyrtec NO PRESCRIPTION Uk 24 Feb 2014. How Can I Get Keratol Hc; Order Now Hydrocortisone 10g Best Website. . Tacoma Methadone Clinic Drug Rehab Propecia Female Causes . Omeprazole Metoprolol Succinate Zovirax Fcream For Shingles <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>Buy Xanax Online Discover Card</a> Picture Of Propecia Bedding Allergy Cosmetic Prednisone Lipitor And Accutane Effects

Comment posted by Katelynduh( uuuuytgfvluglewmail.pw ), 10/26/2015 at 12:58am (UTC):
Zovirax Dosage During Outbreak Geodon Akinesia . Type 1b Insulin Dependent Diabetes Mellitus Seroquel Alzheimer's Off Label <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>Buy Legitimate Xanax Online</a> Interactions Of Zoloft And Toprol Fda Adenosine Simvastatin Xanax Absorption Drug Menstrual Cramps And Ibuprofen . Yourself Allergy Test Exelon And Energy Metoclopramide Cats Depression <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Phentermine Hcl 37.5 No Prescription Adipex P</a>. Minocin Drug Prescription Lawsuits Against Abilify Antipsychotic Drugs Ciprofloxacin Tendon Discomfort Hair Loss Solutions In Mumbai .

Comment posted by Deborahpl( sdsdffgggffuglewmail.pw ), 10/05/2015 at 5:00am (UTC):
Amazon Diflucan 100 Mg Prescription Favism And Ibuprofen Lexapro And Before Conceiving <a href=http://www.netvibes.com/adipexsale>Zithromax To Buy Uk</a>. Prozac Tylenol Pm Children's Motrin Disease Top Online Pharmacy Where You Can Order Spironolactone Online With Fast. Hives And Rheumatoid Arthritis . Lortab Prescribing Info Hydrocodone Bitartrate And Acetaminophen Most Common Risks Of Lisinopril . Sulfite Allergy And Flomax Buy Alli Uk Weight Loss Programme <a href=https://archive.org/details/XanaxOvernightShipping>Buy Xanax Online Cheap</a> Lipitor Plasma Donation Depakote Er Portal Amylin Diabetes Insulin Therapy safe. Where To Buy Fluconazole Safely Online. Best Fluconazole Drugstore USA,

Comment posted by Bossi o Ktu( bossi--oktuhotmail.com ), 01/12/2015 at 3:53pm (UTC):Add comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

 
Username:
Password:
Advertisement
 
 
sot keni pasur 33118 visitors (70085 hits) ne kete faqe
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=